Viden om bæredygtighed

”En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres”

Brundtland-rapporten 1987

At fremme bæredygtig udvikling er kun blevet mere presserende siden Brundtland-rapporten for første gang satte fokus på bæredygtighed tilbage i 1987.

Hvad er klimaforandringer?

Klimaforandringer er ændringer i klimaet på lang sigt. Der er ikke blot tale om en enkelt ekstra varm sommer eller midlertidigt forhøjet vandstand, men vedvarende ændringer som fx højere temperaturer globalt set over en længere periode, flere og længere tørkeperioder, ørkendannelser eller gentagende store oversvømmelser. Isen smelter ved polerne, der kommer mere ekstremt vejr, og i nogle ørkenområder er der kommet så høje temperaturer, at det er for varmt for mennesker.

FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål er en ambitiøs plan, der skal sikre, at vi frem mod 2030 arbejder for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og jordkloden. FN’s Verdensmål består af 17 mål og 169 delmål, der forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Samtidig er der fokus på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Verdensmålene gælder både rige og fattige lande, men tager højde for landenes forskellige udgangspunkt.

Hvad er ESG?

ESG er en engelsk betegnelse, vi også bruger i Danmark. E står for ”environmental” (miljø), S står for ”social” (sociale forhold) og G står får ”governance” (selskabsledelse). Som virksomhed kan man indberette ESG-nøgletal i sin årsrapport og dermed vise, hvordan man arbejder med de forskellige områder.

Environmental – for et bedre miljø

E’et handler om at minimere virksomhedernes negative påvirkning af miljø og klima. Mange virksomheder gør en aktiv indsats for at mindske deres klimaaftryk og nedbringe deres CO2-udslip. Men E’et kan også handle om at genbruge mere affald, hjælpe biodiversiteten på vej eller undgå farlige udslip af gift eller spildevand.

Social – ordentlige forhold på arbejdspladsen

S’et handler om sociale forhold. At man ikke bruger børnearbejde, at der er ordentlige løn- og arbejdsforhold og sikkerhed på arbejdspladsen. Ikke bare i virksomheden selv, men også hos underleverandører. S’et dækker også beskyttelse af persondata og forbrugerbeskyttelse.

Governance – nej tak til bestikkelse og korruption

G’et handler om at sikre god ledelse, sige nej til bestikkelse og korruption og sikre, at der er en fair sammensætning af bestyrelsen. Det handler også om at have styr på sine skatteforhold og ikke deltage i tvivlsomme skattekonstruktioner.

Hvorfor stiller I så mange spørgsmål?

Når du taler investering med os vil du opleve, at vi spørger til dine præferencer og forventninger til bæredygtighed i dine investeringer. Vi spørger blandt andet til, i hvor høj grad du ønsker, at din investering placeres i virksomheder, som bidrager til at nå EU’s mål for bæredygtig omstilling – og i hvor stort et omfang du ønsker at tage hensyn til negative påvirkninger i dine investeringer i form af fx CO2-udledning eller manglende fokus på ligestilling, bekæmpelse af fattigdom eller korruption. Det gør vi for at kunne give dig investeringsforslag, der matcher dine præferencer og behov bedst muligt.

Ud fra dine svar vurderer vi din holdning til bæredygtighed i dine investeringer som værende lav, middel, høj eller meget høj. Du skal være opmærksom på, at dette er en samlet vurdering af dine præferencer og holdninger. Selvom du fx svarer, at du i meget høj grad ønsker, at bæredygtige mål skal indgå i din investering, så er det altså ikke sikkert at den samlede vurdering lander på et forslag, der afspejler denne enkeltstående præference.

Bæredygtige investeringer – hvad er det?

En bæredygtig investering er en investering , der som minimum tager højde for bæredygtighedsrisici og har specifikke bæredygtige karakteristika som fx høj overensstemmelse med EU´s mål for bæredygtighed , gode ESG ratings/nøgletal og håndtering af negative påvirkninger af fx klima og menneskerettigheder. Nogle investeringer går hele vejen og har også specifikke mål for bæredygtighed.

Når du investerer i nogle af Sparinvests bæredygtige fonde, investerer du i virksomheder, som vi har udvalgt. Vi går ind og vurderer i hver enkelt sag, om investeringen lever op til kravene om bæredygtighed. Samtidig arbejder vi for, at dine investeringer også giver et godt afkast. Det ene udelukker nemlig på ingen måde det andet.

Bæredygtighed handler ikke kun om miljø og klima. Det handler fx også om menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og ansvarlighed.

Sådan gør du en forskel med dine bæredygtige investeringer

Når du køber en aktie, bliver du en lille medejer af en virksomhed. På den måde kan du stille dine penge til rådighed for de virksomheder, der gør noget for den bæredygtige udvikling, og du være med til at påvirke verden i en mere bæredygtig retning. Hvis flere af os investerer i bæredygtige virksomheder, er sandsynligheden for, at de bliver en del af fremtiden, også større.

Bæredygtighed handler også om virksomheder, der er på vej

Når vi taler om bæredygtige investeringer, er det ikke kun investeringer i virksomheder, der allerede gør det godt og er i mål med den bæredygtige omstilling. Vi investerer også i virksomheder, som er på vej og som bevæger sig i en mere bæredygtig retning – eller som kan påvirkes til at gøre det.

For os handler bæredygtighed om at skubbe på i den rigtige retning. Det gør vi fx ved at stemme på generalforsamlingerne og gå i dialog med virksomhederne. Det er det, man kalder aktivt ejerskab.

Ser vi en virksomhed med dårlige ESG-forhold, betyder det ikke nødvendigvis, at vi undlader at investere i den. Vurderer vi, at der er potentiale, involverer vi os i virksomheden for at opnå forbedringer. For os er det et udtryk for en stærk holdning til ansvarlig investering.

Find vej i bæredygtige investeringsfonde

Det er et krav, at alle investeringsforeninger er mærket.

Investeringsforeninger er inddelt i tre kategorier. Kategorierne kommer fra EU og er en del af et fælles regelsæt for bæredygtighed. Kategorierne skal gøre det nemmere for dig som investor at finde rundt i det store udbud af investeringer, hvor graden af bæredygtighed er forskellig fra fond til fond. Samtidig er de med til at modvirke greenwashing, hvor investeringsløsninger markedsføres som bæredygtige uden at være det.

Nyt EU-direktiv om bæredygtige investeringer

EU har besluttet, at vi skal arbejde mod mere bæredygtighed – også når det kommer til investeringer. Der er vedtaget en europæisk lovgivning, der har to hovedformål:

  1. Flytte penge i en mere bæredygtig retning
  2. Give et fælles sprog for, hvordan vi taler om bæredygtighed

I Sparinvest har vi taget imod direktivet med åbne arme. Vi rådgiver dig som kunde, så du kan træffe bæredygtige beslutninger om dine investeringer, der samtidig passer til dine præferencer. Og vi giver dig indsigt i, hvordan dine investeringer bidrager til den bæredygtige omstilling.

SFDR / Disclosureforordningen

Kært barn har mange navne – og sådan er det også med EU-forordningen, der både går under navnet SFDR og Disclosureforordningen. Formålet med forordningen er at forbedre informationen om bæredygtige forhold på det finansielle område – især i forhold til investorer.