Velkommen til
Sparinvests læringsunivers
om ansvarlig investering

I Sparinvest er ansvarlig investering en naturlig del af vores arbejde
med at sikre kunderne et solidt, bæredygtigt og langsigtet investeringsafkast.

Få kendskab til de vigtigste principper her.

Hør senior porteføljemanager Thomas Bjørn Jensen
fortælle om ansvarlig investering

Kapitel 1: Ansvarlig investering

Sådan investerer Sparinvest ansvarligt

Begrebet ’ansvarlig investering’ kan have forskellig betydning afhængig af, hvem du spørger, men for os handler det grundlæggende om at forholde sig til, hvordan virksomhederne håndterer:

– Miljømæssige forhold
– Sociale forhold
– Ledelsesmæssige forhold

Det kaldes samlet for virksomhedernes ESG-forhold.

Udover at se på de traditionelle økonomiske nøgletal for en virksomhed, går vi ind og analyserer de data, som hører under begrebet ESG. Det gør vi, fordi det kan have stor indflydelse på en virksomheds fremtid og prissætning, hvis fx der er risiko for en miljøsag og negativ presseomtale. Eller omvendt hvis nye forretningsmuligheder opstår, som følge af øget fokus på miljø og samfund.

E – Environment (miljø)

Miljømæssige forhold

Fx reduktion af CO2-
udslip og forurening

S – Social (sociale forhold)

Sociale forhold

Fx arbejdstagerrettigheder
og sikkerhed på arbejdspladsen

G – Governance (selskabsledelse)

Ledelsesmæssige forhold

Fx bekæmpelse af korruption og
sikre flere kvinder i bestyrelsen

Se kundefilm om ansvarlig investering

Kapitel 2: Aktivt ejerskab

Sparinvest skaber resultater via aktivt ejerskab

Sparinvest har forpligtet sig til at investere ansvarligt. Derfor vil der være en række situationer, hvor vi forsøger at påvirke de enkelte virksomheder i en bestemt retning. Det handler om konstruktiv dialog og såkaldt aktivt ejerskab. Det kan dreje sig om flere faktorer. 

Enten at udnytte de nye muligheder inden for bæredygtighed eller at undgå risici ved eksisterende forhold. Aktivt ejerskab er vigtigt for at kunne effektivisere ansvarlig investering og opnå positive ændringer. Og det fungerer bedst, hvis der på forhånd er sat klare mål.

Vi arbejder på tre forskellige måder:

Direkte dialog med
porteføljevirksomhederne

Samarbejde med
andre investorer

Samarbejde med eksterne
ESG-analysebureauer

I de fleste aktivt forvaltede fonde spiller ESG-forhold en væsentlig rolle igennem hele investeringsprocessen fra ideskabelse, screening, analyse af casen, værdiansættelse og diskussion til beslutning om selve investeringen og sammensætningen af porteføljen.

En passiv fond (hvor vi følger et markedsindeks) kan ikke benytte helt samme tilgang. Vi kan dog stadig gøre vores indflydelse gældende via stemmeafgivelse på generalforsamlinger og dialog via samarbejdspartnere.

I visse situationer kan vi ikke rykke en virksomhed i en mere positiv retning, og vi kan derfor se os nødsaget til at sælge aktien/obligationen igen.

Vi har helt fravalgt at investere i virksomheder, hvor det er bekræftet, at de producerer eller er distributører af kontroversielle våben (personelminer, klyngebomber, biologiske våben, kemiske våben, forarmet uran og atomvåben). Her tror vi ikke, at dialog nytter, og vi ønsker ikke at medvirke til finansiering af sådanne aktiviteter.

Kort fortalt indeholder ’ansvarlig investering’ i Sparinvest disse punkter:

 

 • Eksklusion af producenter og distributører af kontroversielle våben
 • Fokus på virksomhedernes ESG-forhold – udover økonomiske nøgletal
 • Aktivt ejerskab af porteføljevirksomhederne

Kapitel 3: FAQ

Spørgsmål og svar om ‘ansvarlig investering’

Hvad er ansvarlig investering? Og hvordan adskiller det sig fra 'normal' investering?

Udover at se på de økonomiske nøgletal for en virksomhed er der fokus på lidt mere bløde forhold – såkaldte ESG-forhold, hvor der bliver vurderet på risici og muligheder, og hvor man tilskynder virksomheder til at opføre sig ordentlig.

ESG står for ’Environment’, ’Social’ og ’Governance’ – eller på dansk: miljø, sociale forhold samt ledelse.

Påvirker ansvarlig investering afkastet?

De fleste undersøgelser viser, at ansvarlig investering i værste fald ikke påvirker afkastet i negativ retning, i bedste fald forbedrer det. Det har typisk en positiv effekt på aktiekursen, hvis eksempelvis miljøproblemer bliver løst eller nye bæredygtige tiltag skaber et positivt omdømme og stigende omsætning. I Sparinvest tror vi på at ansvarlig investering bidrager til et godt langsigtet afkast.

Hvor længe har begrebet ’ansvarlig investering’ eksisteret, og hvor længe har Sparinvest gjort det?

Begrebet ’ansvarlig investering’ blev offentligt kendt ved lanceringen af ​​FN’s principper for ansvarlig investering (UN PRI) i 2005. Men længe før har Sparinvest været en ‘ansvarlig investor’. Derfor var det også naturligt at blive medunderskriver af UN PRI i 2009, da det passede til vores eksisterende værdier og tankegang.

Handler ’ansvarlig investering’ blot om eksklusioner – dvs. at undgå dårlige virksomheder?

Når vi taler om eksklusioner, tænkes der typisk på etiske investeringer, hvor investorer simpelthen undgår at investere i bestemte typer virksomheder eller brancher.

Når det kommer til ansvarlige investeringer, er der ikke kun én måde at gøre tingene på, men der handler det bl.a. om disse væsentlige forhold:

 • Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål som bliver vurderet, når der investeres
 • Investors udøvelse af aktivt ejerskab bl.a. ved hjælp af deres investeringsstyrke til at flytte virksomheder i den rigtige retning.

Jo større ejerandel man har i et selskab, jo mere nødvendigt er det for selskabet at tage højde for investorernes bekymringer. Derudover vil der være forhold, som ikke kan accepteres. Fx investerer vi ikke i kontroversielle våben i nogen af ​​vores fonde.

Hvad gør Sparinvest inden for ansvarlig investering?

Vi tror på, at ESG-integration og aktivt ejerskab kan være med til at skabe et solidt og bæredygtigt langsigtet investeringsafkast.

Det er dog klart, at det er lettere for vores porteføljeforvaltere at se på ESG-forhold i fonde, hvor de aktivt vælger individuelle beholdninger frem for at følge et indeks, som man gør i de passive fonde. Aktivt ejerskab er dog noget, vi gør på tværs af alle vores fonde.

Kort fortalt indeholder ’ansvarlig investering’ i Sparinvest disse punkter:

 1. Eksklusion af producenter og distributører af kontroversielle våben
 2. Fokus på virksomhedernes ESG-forhold – udover økonomiske nøgletal
 3. Aktivt ejerskab af porteføljevirksomhederne

Hvad betyder aktivt ejerskab i praksis?

Når vi udøver aktivt ejerskab, benytter vi typisk tre forskellige metoder i samarbejdet med virksomhederne. Enten direkte dialog og engagement med virksomheden, i samarbejde med andre investorer eller via eksterne tjenesteudbydere. Vi benytter os af vores stemmeret på generalforsamlinger i vores aktieporteføljer, og informerer ledelsen, når vi vælger at stemme imod dem i sager, der drejer sig om ESG-forhold.

Hvorfor er det vigtigt at stemme på generalforsamlinger?

De fleste virksomheder opererer med princippet om ‘en aktie, en stemme’. Det betyder, at jo flere aktier du ejer, desto mere af firmaet ejer du, og jo mere indflydelse skal du også have på, hvordan virksomheden drives. Men virksomheder vil kun rette ind, hvis investorerne bruger deres stemmer meningsfuldt – og i den løbende dialogen med virksomheden forklarer, hvorfor man vælger at stemme imod ledelsen, hvis dette er tilfældet.

Sparinvests afstemningspolitik er designet til at fremme stærkere virksomhedsstyring og visse af målene for bæredygtig udvikling.

Hvordan hænger ’ansvarlig investering’ sammen med målene for bæredygtig udvikling?

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er en ramme for os, når vi udvælger investeringer og overvejer forskellige muligheder og risici inden for ESG. Vi arbejder for at forbedre ESG-forholdene hos de enkelte virksomheder, hvilket dermed er med til at understøtte de 17 verdensmål.

Vi støtter bl.a. ligestilling mellem mænd og kvinder ved at tilskynde til optagelse af kvinder i bestyrelser for at fremme større mangfoldighed til gavn for den måde virksomhederne drives på.

Vi støtter fred, retfærdighed og stærke institutioner. Vi mener, at stærke institutioner ofte er de bedste. Og vi støtter gode ledelsesprincipper såsom én aktie, en stemme, uafhængige bestyrelser, separate roller for administrerende direktører og bestyrelsesformænd samt resultatløn.

Gennem vores afstemningspolitik støtter vi også klimatiltag.

Hvilke oplysninger kan vi få fra Sparinvest om jeres ansvarlige investeringsaktiviteter?

På sparinvest.dk under ansvarlig investering finder du alle vores politikker og rapporter:

 • Vores ansvarlige investeringspolitik beskriver, hvordan og hvorfor vi er ansvarlige investorer, og hvordan ESG-integration fungerer i vores forskellige fonde og vores RI-styringsstrukturer
 • Vores Stewardship-politik beskriver, hvordan vi arbejder med aktivt ejerskab og afstemning. Det inkluderer vores afstemningspolitik
 • Vores etiske politik beskriver vores udvalg af etiske fondsoptioner.

Afstemningsresultater

 • Vores afstemningsværktøj giver dig mulighed for at slå op, hvordan Sparinvest stemte på generalforsamlingen hos de enkelte virksomheder.

På sparinvest.dk kan du også læse vores ’Responsible Investment Review’, som er vores rapport om Sparinvests aktiviteter inden for ansvarlige investeringer. Årets første rapport hvert år giver samtidig et overblik over det foregående års arbejde med stemmeafgivelse og engagement.

Rapporten viser eksempler på vellykkede engagementer, og hvordan ESG-integration fungerer i praksis.

Kapitel 4: Cases

Hør seniorkonsulent Shida Chayesteh

fortælle om vores cases

Kapitel 4:

Teva Pharmaceutical: Casestudier vedr. dialog

Klik for at åbne pdf

Læs om, hvordan Sparinvest via dialog med Teva Pharmaceutical Industries Limited var med til at sikre, at Tevas præparater ikke bliver brugt til henrettelser i USA.

Kapitel 4:

Menneskerettighedspolitik:

Casestudier vedr. dialog

Klik for at åbne pdf

Læs om, hvordan Sparinvest var med til at sikre en overordnet menneskerettighedspolitik i en virksomhed inden for udvindingsindustrien.

Kapitel 4:

Indsats imod bestikkelse og korruption: Casestudier vedr. dialog

Klik for at åbne pdf

Læs om, hvordan Sparinvest var med til at forbedre indsatsen imod bestikkelse og korruption i den japanske telegigant NTT.

Kapitel 5: Etisk screening

Etisk investering i Sparinvest

For kunder, som har særlige ønsker til, hvor deres penge placeres, og især hvor de IKKE skal placeres, tilbyder vi en række etiske fonde.

I vores etiske screening benytter vi en eller flere af disse udelukkelsesfiltre:

Etisk screening

Normbaseret*

Overtrædelse af globale normer inden for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og bekæmpelse af korruption.

Etisk screening

Sektorbaseret

Kontroversielle sektorer baseret på alkohol, tobak, pornografi, våben samt tjæresand og termisk kul.

ESG-ratede selskaber
med CCC-rating

MSCI ESG Research klassificerer selskabers ESG specifikke risici, og selskaberne rates fra AAA-CCC. En CCC-rating indikerer, at selskabet inden for en given industri er dårligst til at håndtere ESG-forhold, mens en AAA-rating indikerer, at selskabet er bedst til at håndtere ESG-forhold.

*I forhold til bl.a. retningslinjer udstukket af FN, OECD og ILO (International Labour Organisation).

Kapitel 6: Ansvarlig eller etisk?

Hvad er forskellen på ansvarlig og etisk investering?

Inden for kapitalforvaltning bliver begreberne ’ansvarlig investering’ og ’etisk investering’ ofte brugt vilkårligt, hvilket kan forvirre. Så hvad er forskellen? Her er vores definition:

Ansvarlig investering

 • Porteføljeforvalterne overvejer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici og muligheder (ESG-forhold), før de investerer og løbende, mens de investerer, da disse forhold kan have indflydelse på det langsigtede investeringsafkast.
 • Porteføljeforvalterne udøver aktivt ejerskab – herunder stemmerettigheder på aktionærmøder og indgår i dialog med virksomheder om at afværge risici og udnytte mulighederne inden for ESG.
 • Porteføljeforvalterne skal have en strategi for virksomheder med dårlige ESG-forhold. Det betyder ikke nødvendigvis, at de skal undlade at investere i disse virksomheder. En politik, hvor man involverer sig i virksomheder for at opnå forbedringer, er udtryk for en stærk holdning til ansvarlig investering.

Etisk investering

 • Etisk investering handler især om større fokus på etiske og moralske værdier.
 • Etisk investering har de samme karakteristika som ansvarlig investering – dvs. ESG-integration og aktivt ejerskab – men har typisk derudover en række screeningskriterier for at imødekomme investorernes etiske og moralske præferencer.
 • I etiske fonde kan virksomheder med dårlige ESG-forhold have større sandsynlighed for at blive ekskluderet.
Med Sparinvest investerer man med god samvittighed uden at gå på kompromis med afkastet

Læs mere om vores politik for bæredygtig investering

Se Sparinvests liste over ekskluderede virksomheder

Læs mere om ansvarlig investering på sparinvest.dk

Sparinvest tilbyder langsigtet opsparing gennem investering i aktier og obligationer og har en lang historie bag sig som leverandør af investeringsløsninger til danske pengeinstitutter. Læs mere på sparinvest.dk

Copyright Sparinvest 2022

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Cookies

Privatlivspolitik