Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om, hvorledes ID-Sparinvest, filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Østervold 47, 8900 Randers C, Danmark, CVR.nr. 35 81 63 99, (“Sparinvest”), behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger. Databeskyttelse er vigtig for Sparinvest, derfor har vi truffet en række foranstaltninger for at sikre denne beskyttelse og overholdelse af regler om beskyttelse af personoplysninger.

 

Formålet med behandling af dine personoplysninger

Der er flere vigtige grunde til, at Sparinvest behandler dine personoplysninger.

Sparinvests formål med at behandle dine personoplysninger er at yde dig kvalificeret rådgivning angående investeringer via vores services, gennemføre transaktioner og administrere dit kundeforhold i denne sammenhæng. Behandling af dine personoplysninger er således nødvendig for, at vi kan yde dig vores services.

Særligt skal du være opmærksom på, at Sparinvest optager telefonsamtaler i forbindelse med indgåelse, gennemførsel og eksekvering af handler og transaktioner. Det gør vi af hensyn til dokumentation. Hjemmel til telefonoptagelserne er opfyldelse af en kontrakt med dig eller din arbejdsgiver som kunde, klient eller anden forretningsforbindelse samt Sparinvests legitime interesse for dokumentation (iht. Art 6, 1b, og art. 6, 1f, i persondataforordningen1).

Derudover har Sparinvest en legitim interesse i at behandle dine persondata af hensyn til fakturering, kommunikation med dig eller din arbejdsgiver, dokumentation i øvrigt herunder til brug for håndtering af en aktuel eller potentiel retslig tvist samt for at forbedre og vedligeholde vores kundeforhold til dig (iht. Art. 6, 1f, i persondataforordningen).

Personoplysninger behandles også med det formål at opfylde lovmæssige forpligtelser, herunder hvidvaskloven2, (iht. Art. 6, 1c, i persondataforordningen).

Personoplysninger, herunder indsamlet ved hjælp af cookies, anvendes også til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve, information om vores produkter samt invitationer til events. Vi bruger også persondata til at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmeside i relation til vores services. Det gør vi enten på baggrund af Sparinvests legitime interesse i at kunne markedsføre Sparinvest som virksomhed eller dets produkter (iht. Art. 6, 1f, i persondataforordningen) eller på baggrund af dit udtrykkelige samtykke (iht. Art. 6, 1a, i persondataforordningen), hvilket f.eks. er nødvendigt at indhente, hvis Sparinvest ønsker at sende dig direkte elektronisk markedsføring.

Hvis du søger job i Sparinvest, behandler vi de personoplysninger om dig, som fremgår af dit CV, dine eksamenspapirer eller som kommer frem under en eventuel ansættelsessamtale. Det gør vi på baggrund af Sparinvests legitime interesser i at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til det ansøgte job (iht. art. 6, 1f, i persondataforordningen). Hvis du inviteres til anden samtale, beder vi dig tage en personlighedstest og/eller intelligenstest. Du får testen tilsendt direkte fra testudbyderen. Sparinvest modtager herefter testresultatet, men ikke de enkelte besvarelser. Du vil blive bedt om at samtykke til behandlingen af dine persondata fra testresultatet, inden du gennemfører testen. Hjemmel til behandling af dine personoplysninger i denne henseende er således dit udtrykkelige samtykke, samt Sparinvest legitime interesser (iht. Art. 9, 1a, Art. 6, 1a, og Art. 6, 1f, i persondataforordningen). Hvis du tilbydes job i Sparinvest og skal ansættes i Luxembourg, er det et krav, at du gennemgår en helbredsundersøgelse hos en bemyndiget person. Dette er et krav for at opnå ansættelse i Luxembourg iht. luxembourgsk lovgivning: Labour Code L-326-1. Sparinvest modtager i så fald oplysninger om dit navn, adresse, nationalt identifikationsnummer samt konklusionen ”Egnet” eller ”Ikke-egnet” i forhold til den påtænkte ansættelse. Disse oplysninger behandler Sparinvest iht. Art. 9, 2g, og Art. 6, 1c, i persondataforordningen. Hvis du tilbydes job i Sparinvest beder vi dig som udgangspunkt også om at fremvise en udskrift af din private straffeattest fra Kriminalregisteret. Det gør vi for at vurdere dine kvalifikationer i forhold til det tilbudte job, da du som medarbejder i Sparinvest vil have adgang til oplysninger, der potentielt kan misbruges til strafbare handlinger. Sparinvest vil i den forbindelse bede om dit udtrykkelige samtykke til behandlingen (iht. Art. 6, 1a, og Art. 9, 2a, i persondataforordningen).

 

Indsamling og typer af personoplysninger

Sparinvest behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder dit navn, adresse og anden kontaktinformation samt billedlegitimation f.eks. kørekort. Dette gælder også for kontaktpersoner og/eller ansatte i juridisk personer. Derudover behandler vi oplysninger om din økonomi samt oplysninger om de ydelser vi leverer til dig.

I relation til vores rådgivning om investering, gennemførelse af transaktioner og administrationen af dit kundeforhold med os, indsamler og behandler vi nødvendige personoplysninger om dig. Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv har afgivet til os. Generelt indsamles personoplysningerne, når du kontakter os (telefonisk, via hjemmeside eller på e-mail) med henblik på at modtage vores rådgivning, for at modtage vores bistand med at gennemføre transaktioner på dine vegne osv.

Vi opsamler også personoplysninger, når du bevæger dig på vores hjemmesider, så vi kan bruge oplysningerne til at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmesider, i forbindelse med markedsføring og i forhold til de services, vi tilbyder. Du kan læse om vores cookiepolitik her.

Til brug for markedsføringsmæssige formål indsamler vi i nogle tilfælde endvidere oplysninger fra offentligt tilgængelige hjemmesider og sociale medier. Det kan være tilfældet, hvis vi ønsker yderligere oplysninger om virksomheder og dens ansatte og/eller bestyrelse.

Sparinvest behandler som det helt klare udgangspunkt ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) om dig.

Sparinvest behandler dog dine pasoplysninger og CPR-nummer, hvis vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning, f.eks. hvidvaskloven.

Hvis du er jobansøger, vil vi også behandle særlige kategorier af personoplysninger om dig, jf. ovenfor.

 

Modtagere af dine personoplysninger

Sparinvest udveksler eller videregiver dine personoplysninger med/til andre, hvis det er nødvendigt eller påkrævet ved lov. Det kan f.eks. være til offentlige myndigheder på grund af reglerne i hvidvaskningsloven, til investeringsfonde administreret af Sparinvest, herunder Investeringsforeningen Sparinvest. Derudover til nationale tilsynsmyndigheder, tredjepartleverandører eller koncernforbundne selskaber (benævnt ”tredje parter”).

Koncernforbundne selskaber er Sparinvest Holdings SE, Sparinvest S.A., Sparinvest Investment Solutions A/S og Garanti Invest A/S.

Hvis du er kunde hos Sparindex videregives dine personoplysninger derudover til Saxobank A/S til brug for oprettelse og administration af konto og depot i Saxobank A/S i overensstemmelse med Investeringsaftalen mellem dig og Sparindex.

I det omfang Sparinvest udveksler personoplysninger med tredjeparter, handler disse som udgangspunkt som databehandlere, som alene handler på vegne af Sparinvest og i overensstemmelse med Sparinvests instruktion. Disse tredjeparter er således ikke berettiget til at behandle dine personoplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller kompetente myndigheder måtte kræve dette, eller du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen.

 

Overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS)

I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til et tredjeland uden for EU/EØS, f.eks. hvis Sparinvest anvender en tredjepartleverandør, herunder databehandler, som er placeret i et tredjeland. Sparinvest sikrer, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesretlig lovgivning. Dette medfører, at enhver part, uden for EU/EØS, som modtager dine personoplysninger skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at binde sig til EU-U.S. Privacy Shield eller indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med Sparinvest. Hvis du har nogen spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at rette henvendelse til Sparinvest ved at sende en e-mail til GDPR@sparinvest.dk.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Sparinvest opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål.

Det betyder, at dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe dit kundeforhold er aktivt og, i nødvendigt omfang, i en rimelig periode efter afslutningen af kundeforholdet af dokumentationshensyn. Længden af sidstnævnte periode er som udgangspunkt fem år.

Herudover opbevarer Sparinvest de af dine personoplysninger, som er relateret til specifikke transaktioner, i overensstemmelse med retlige, finansielle og regnskabsmæssige krav. Eksempelvis opbevares regnskabsmateriale til bogføringsmæssige formål i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som materialet vedrører i overensstemmelse med de særlige regler om opbevaring af regnskabsmateriale i bogføringsloven, eller ti år for så vidt angår luxembourgsk bogføringslovgivning. Herefter vil personoplysningerne blive slettet.

Hvis du ikke er kunde i Sparinvest, gemmer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i op til tre år fra sidste henvendelse.

Optagelser af telefonsamtaler med Sparinvests medarbejdere vedrørende indgåelse, gennemførelse og eksekvering af handler og transaktioner gemmes i fem år af hensyn til dokumentation.
Hvis du har givet samtykke til elektronisk direkte markedsføring gemmer vi dine personoplysninger i to år fra sidste henvendelse.

Hvis du søger om ansættelse i Sparinvest, men ikke tilbydes job, gemmer vi dine personoplysninger i seks måneder.

 

Dine rettigheder

Som registreret har du i henhold til persondataforordningen mulighed for at udøve følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Sparinvest behandler om dig. Sparinvest skal udlevere en kopi af de personoplysninger, som behandles (i udgangspunktet gratis) eller udlevere oplysningerne i elektronisk form;

Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, ligesom du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet;

Du har ret til at få begrænset Sparinvests behandling af dine personoplysninger;

Når behandlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis teknisk muligt, har du ret til få transmitteret disse personoplysninger direkte til en tredjepart uden hindring fra Sparinvest;

Du har også ret til at gøre indsigelse imod Sparinvests behandling af dine personoplysninger. Særligt har du på ethvert tidspunkt en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis vores behandling af dine persondata er baseret på afvejningen af legitime interesser med hjemmel i persondataforordningen art. 6, 1f, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der vedrører din særlige situation.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt. Bemærk i den forbindelse, at dette ikke berører Sparinvests behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagetrækningen af dit samtykke.

Vær opmærksom på, at der kan være fastsat betingelser i persondataforordningen for udøvelsen af dine ovenfor nævnte rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte Sparinvest ved at sende en e-mail til GDPR@sparinvest.dk

 

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at indgive en klage angående Sparinvests behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Sparinvest ved at sende en e-mail til GDPR@sparinvest.dk.

Hvis din klage ikke kan løses tilfredsstillende af Sparinvest, kan du også vælge at indgive en klage til Datatilsynet på:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K.
Telefon: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Ændringer til denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik vil løbende blive opdateret og ændret, herunder når det er nødvendigt som følge af ændringer i gældende regler. Denne privatlivspolitik vil altid indeholde information om ikrafttrædelsesdatoen for seneste version. Såfremt ændringerne til denne privatlivspolitik er indholdsmæssigt betydelige, vil du udtrykkeligt blive informeret herom, f.eks. på Sparinvests hjemmeside eller via e-mail.

 

Ikrafttrædelsesdato for den seneste opdatering af denne privatlivspolitik

Den 29. januar 2019

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

2 Lov nr. 651 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme